5 มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงตามหลัก สสปท.

fall-protection

การทำงานทุกประเภทที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้แรงงานต้องเสี่ยงชีวิตในขณะทำงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเกิดเป็นการคุ้มครองแรงงาน เพื่อทำให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคง และการทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม จึงเกิดเป็นมาตรฐานในการทำงาน เพื่อทำให้อาชีพที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมมากที่สุด

5 มาตรฐานในการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงตามหลัก สสปท. มีอะไรบ้าง?

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ส่งเสริมในเรื่องของความปลอดภัยอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก พร้อมการพัฒนาและมีการจัดทำกฎ-ระเบียบต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้แรงงานที่มีความเสี่ยงทุกคน ได้ทำงานอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นลองมาดู 4 มาตรการสำคัญที่จะช่วยทำให้งานที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการดูแลมากขึ้น ซึ่งมีดังนี้ 

1. มปอ. 101 : 2561

การทำงานบนที่สูงถือว่าเป็นความเสี่ยงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจค่อนข้างมากต่อแรงงานทุกคน ดังนั้นจึงเกิดเป็นมาตรฐาน มปอ. 101 : 2561 ที่จะสนับสนุนในเรื่องของความปลอดภัยอาชีพบนที่สูง พร้อมการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะต้องรองรับความปลอดภัยให้กับแรงงานทุกคน และสาระสำคัญในบางส่วนของมาตรฐานการจัดการนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. มปอ. 301 : 2561

ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์หรือควบคุมเครื่องต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ สถานประกอบกิจการจะต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเหมาะสม มีความปลอดภัย และมีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับปรุงการทำงานให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานนี้ ต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ได้มีความผ่อนคลาย มีการออกกำลังกาย เพื่อร่างกายที่มีความแข็งแรง เพื่อทำให้สุขภาพของผู้ทำงานไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายหรือปัญหาใด ๆ ในอนาคต

3. มปอ. 302 : 2561

งานที่เกี่ยวข้องกับการยก การเคลื่อนย้าย การใช้แรงงานในการทำงานทั้งหมด สถานประกอบการจะต้องทำให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ทำงานต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย มีการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับปรุงสถานีงานให้เหมาะสม พร้อมการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้แรงงานที่เป็นลูกจ้างให้ตรงตาม มาตรฐานนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความรุนแรงใด ๆ ที่เกิดจากปัญหาการทำงานจนอาจเสียชีวิตได้

4. มปอ.401 : 2561

มาตรฐานนี้จะส่งเสริมทั้งในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของการทำงาน ที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบการ จัดระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ดำเนินงานอย่างปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม ที่อาจจะนำพาให้แรงงานได้รับผลทางสุขภาพ พร้อมทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีศักยภาพและพาองค์กรสู่มาตรฐานสากลได้อย่างยอดเยี่ยม

5. มปอ. 402 : 2561

มาตรฐานเพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยของบุคลากรภายในที่ทำงาน พร้อมการจัดทำข้อบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของสถานประกอบการให้ชัดเจน เพื่อนำไปจัดการเรื่องของการป้องกัน การควบคุม และการแก้ไข นอกจากนี้ยังต้องดูแลในเรื่องของอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำให้บุคลากรและแรงงานทุกคน มีสุขภาพที่ดีและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงทั้ง 5 มาตรฐานนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคลากรหรือสถานประกอบการควรรู้ไว้ เพื่อทำให้การทำงานที่มีความเสี่ยงสามารถได้รับความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาที่น่ากลัวต่าง ๆ ตามมา

………………………………..

5 ข้อควรระวังเมื่อต้องทำงานบนที่สูง

Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone